دشواری خواندن و نوشتن در زبان انگلیسی از آنجایی آغاز می‌شود که تعداد آواهایی که در زبان انگلیسی توسط سخنگویان این زبان ادا می‌شود بسیار بیشتر از تعداد حروف و آواهایی است که به نوآموزان زبان انگلیسی آموزش داده می‌شود.

تعداد حروف زبان انگلیسی تنها 26 حرف است در حالی که در انگلیسی بریتانیایی 44 آوا و در انگلیسی آمریکایی 36 آوا توسط همین حروف و ترکیبات آن‌ها تولید شده و در گفتار و نوشتار واژگان مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین نوآموزان نمی‌توانند بین حروف و صداها تناظر یک به یک برقرار نموده و همین مسأله باعث سر در گمی ایشان و همچنین مربیان و والدین می‌شود.

اگر به این نکته مهم، واژگانی را که به شکل کاملا بی‌قاعده نوشته می‌شوند نیز بیافزاییم، به این نتیجه می‌رسیم که فراگیری مهارت خواندن و نوشتن امری بسیار دشوار، گیج کننده و حساس است که متأسفانه بسیاری از نوآموزان در آغاز یا نیمه راه علاقه و دلبستگی لازم را به خواندن به عنوان یک فعالیت ذهنی سرگرم کننده از دست داده و بیشتر احساس نومیدی و بی میلی در آن‌ها شکل می‌گیرد.

ویژگی‌های این مجموعه 9 جلدی که آن را از سایر مجموعه‌های آموزش خواندن به روش صداشناسی متمایز می‌سازد این است که نخست اساس کار بر مبنای آموزش “کلیه” آواهای زبان انگلیسی آمریکایی قرار گرفته انگلیسی آمریکایی در قالب  (Sound Segment) است. در واقع در این مجموعه نه جلدی، فراگیران هر 36 آوای (Spelling Patterns) و الگوهای نگارشی رایج (Trigraph) و سه نویسه (Digraph) دو نویسه، Letter) 80) حرف فرا می‌گیرند.

ویژگی دوم این مجموعه این است که کلیه واژگانی که در این مجموعه انتخاب شده‌اند، همگی قاعده‌مند بوده و نوآموزان می توانند مرحله به مرحله صدا کشی (Blending) نموده و آنها را بخوانند. همین دو ویژگی کافی است تا به شما اطمینان دهد تا فراگیران نوآموز تنها در مدت کمتر از ده جلسه آموزش، راز خواندن به زبان انگلیسی را کشف نموده و بتوانند اولین واژگان را به راحتی و بدون کمک تصویر و یا مربی بخوانند. جالب است بدانید که در پایان این مجموعه، علاوه بر توانایی خواندن و نوشتن، دایره واژگان فراگیران نوآموز به حدود یک هزار واژه می رسد. افزون بر این، در این مجموعه بخش هایی به دستور زبان (Grammar) و کلمات خاص (Magic Words) اختصاص یافته است. این مجموعه هم به عنوان مکمل برای کتاب های Pockets2و Pockets3 برای زبان آموزان 4 سال به بالا و هم به طور مستقل به عنوان پیش نیاز برای کتاب های Backpack و یا مشابه آن ها برای دبستانی ها پیشنهاد می شود.

 

Magic Phonics 1

with Student CD-ROM and Poster

Magic Phonics 2

with Student CD-ROM and Poster

Magic Phonics 3

with Workbook and Student CD-ROM

Magic Phonics 4

with Student CD-ROM and Poster

Magic Phonics 5

with Student CD-ROM and Poster

Magic Phonics 6

with Student CD-ROM and Poster

Magic Phonics 7

with Student CD-ROM and Poster

Magic Phonics 8

with Student CD-ROM and Poster

Magic Phonics 9A

with Student CD-ROM and Poster

Magic Phonics 9B

with Student CD-ROM and Poster

Magic Phonics 9C

with Student CD-ROM and Poster

Focus
Magic Words
No. of Words
Content
Course Book
52
A to Z
Look ‘n’ Say
a: ant – /b/ – /k/ – /d/ – /e/ – /f/ – /g/ – /h/ – /I/
It, is, a, an
22
A, B, C, D, E, F, G, H, I
Step 1
/dz/ – /k/ – /l/ – /m/ – /n/ – /o/ – /p/ – /kw/ – /r/
It, I, am, is, are, a, an, has, had, the
66
J, K, L, M, N, O, P, Q, R
Step 2
/s/ – /t/ – /^/ – /v/ – /w/ – /ks/ – /j/ – /z/
He is, She is, They are, You are, have
92
S, T, U, V, W, X, Y, Z
Step 3
ee: /i:/ – ea: /i:/ – ai: /ei/ – ay: /ei/ – a-e-: /ei/ – i-e: /ai/ – igh: /ai/ – y: /ai/ – ie: /ai/
This is, That is, These are, Those are, with, for, go to, of
102
A, EE, EA, A-E, Ai, -Ay, IE, I-E, IGH
Step 4
y: /I/ – ar: car – ck: /k/ – ch: chick – sh: ship – th: three – th: this – a: panda – er: farmer
There is, There are, my, your, his, her, our, their
77
Y /ai/, Y /i/, AR, CK, CH, SH, TH, -ER
Step 5
ing: king – ng: song – n: pink – ir: girl – ur: curly – all: tall – or: fork – aw: draw – au: laundry
was, were, do, does
72
IGH, NG, NK, IR, UR, ALL, OR, AW, AU
Step 6
ce: /s/ – ew: /u:/ – ue: /u:/ – u-e: /u:/ – oy: boy – oi: oil – ou: round – ow: cow – o: cold
What, Who, Whose, Where, When
71
EW, UE, U-E /u:/, U-E /ju:/, -ue /ju:/, OY, OI, OU, OW
Step 7
oo: book – oo: /u:/ – ow: snow – oa: goat – o-e: home – -e: horse – ph: /f/ – wh: white – ea: ear
How often, always, usually, sometimes, never, everyday, once a week / month / year
75
OO /u/, OO /u:/, OW, OA, O-E, -E (Silent), PH, WH-, EA
Step 8
175
ey, kn
Step 9A
185
S /z/, le, wr
Step 9B
209
cian, ci, ie
Step 9C
MP-Sample Lesson

Decoding

فراگیری صدای حروف بزرگ
و کوچک به طور هم زمان

70 24 6696 9821+

شنبه تا چهارشنبه: 9 صبح تا 5 بعد از ظهر

پنجشنبه: 9 صبح تا 2 بعد از ظهر

کپی رایت 2020© کتاب پاسارگاد. کلیه حقوق محفوظ است.

تلفن:

70 24 6696 9821+

ساعات کاری:

شنبه تا چهارشنبه: 9 تا 17 - پنجشنبه: 9 تا 14